روش سپرده گذاری ارز کارمزد/کمیسیون زمان پردازش
Card BTC, ETH-ERC20, USDT-ERC20, USDT-TRC20, DOGE, LTC, BSC USD بستگی به بلاکچین دارد بستگی به بلاکچین دارد سپرده گذاری
BTC, ETH-ERC20, USDT-ERC20, USDT-TRC20, DOGE, LTC, BSC
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بستگی به بلاکچین دارد
 • زمان پردازش: بستگی به بلاکچین دارد
Card Paylivre USD 2.6% تا 24 ساعت سپرده گذاری
Paylivre
 • ارز: USD
 • ارمزد/کمیسیون: 2.6%
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card ThunderXPay USD بدون کارمزد تا 24 ساعت سپرده گذاری
ThunderXPay
 • ارز: USD
 • ارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card انتقال بانکی وجه USD طبق هزینه های بانکی بلافاصله بعد از تایید تراکنش سپرده گذاری
انتقال بانکی وجه
 • ارز: USD
 • ارمزد/کمیسیون: طبق هزینه های بانکی
 • زمان پردازش: بلافاصله بعد از تایید تراکنش
Card ویزا USD بدون کارمزد تا 24 ساعت سپرده گذاری
ویزا
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card مسترکارت USD بدون کارمزد تا 24 ساعت سپرده گذاری
مسترکارت
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card انتقال بانکی وجه USD بدون کارمزد تا 24 ساعت سپرده گذاری
انتقال بانکی وجه
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card انتقال محلی USD بدون کارمزد تا 24 ساعت سپرده گذاری
انتقال محلی
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card بانکداری آنلاین USD بدون کارمزد وابسته به بانک سپرده گذاری
بانکداری آنلاین
 • Currency: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: وابسته به بانک
روش های برداشت ارز کارمزد/کمیسیون زمان پردازش
Card Bitcoin, Ethereum, USDT-OMNI, USDT-ERC20, Doge, Litecoin, BSC, USDT-TRC20 USD بستگی به بلاکچین دارد بستگی به بلاکچین دارد برداشت
Bitcoin, Ethereum, USDT-OMNI, USDT-ERC20, Doge, Litecoin, BSC, USDT-TRC20
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بستگی به بلاکچین دارد
 • زمان پردازش: بستگی به بلاکچین دارد
Card Paylivre USD 1.8% تا 24 ساعت برداشت
Paylivre
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: 1.8%
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card ThunderXPay USD بدون کارمزد تا 24 ساعت برداشت
ThunderXPay
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card انتقال بانکی وجه USD طبق هزینه های بانکی تا 24 ساعت برداشت
انتقال بانکی وجه
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: طبق هزینه های بانکی
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card ویزا USD بدون کارمزد تا 24 ساعت برداشت
ویزا
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card مسترکارت USD بدون کارمزد تا 24 ساعت برداشت
مسترکارت
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
Card انتقال بانکی وجه USD بدون کارمزد تا 72 ساعت برداشت
انتقال بانکی وجه
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 72 ساعت
Card حواله بانکی USD بدون کارمزد تا 24 ساعت برداشت
حواله بانکی
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
بانکداری آنلاین بانکداری آنلاین USD بدون کارمزد وابسته به بانک برداشت
بانکداری آنلاین
 • Currency: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: وابسته به بانک