نرخ های آتی با نرخ های روز همگرا

این یک شرط کاملاً ایمن است که با نزدیک شدن به  ماه تحویل قرارداد آتی ، نرخ آتی به نرخ لحظه ای خود نزدیک شود و حتی می تواند با قیمت همخوانی داشته باشد.  این یک روند بسیار قوی است که صرف نظر از دارایی پایه قرارداد ، رخ می دهد. همگرایی به راحتی با ترکیبی از سود آربیتراژ...